Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate24/4/2008
SubjectΑνακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σας γνωστοποιεί για τις μεταβολές σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007 της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως κάτωθι : Σημείωση 6.25 Το κόστος Αποθεμάτων, το οποίο αναγνωρίσθηκε ως έξοδο καθώς και οι Αμοιβές και τα Έξοδα τρίτων μεταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2007, κατά 21% και 28% αντίστοιχα, κυρίως λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας από 150 εκ. ευρώ σε 180 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 20,1%. Σημείωση 6.26 Οι προβλέψεις για επισφάλειες, μεταβλήθηκαν σημαντικά, λόγω του ότι η νέα διοίκηση της εταιρείας αναγνώρισε στη χρήση 2007 επιπλέον ποσά προβλέψεων, καθώς γεγονότα και πληροφορίες που έλαβαν χώρα μέχρι την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπαγόρευαν την δημιουργία τέτοιων προβλέψεων για απαιτήσεις που η ανακτησιμότητά τους κατέστη αδύνατη. Σημείωση 6.27 Τα Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα, μεταβλήθηκαν σημαντικά λόγω της αύξησης του ποσού των εγγυητικών επιστολών και των αυξημένων προμηθειών τους που εκδόθηκαν για τα έργα που εκτελεί η Εταιρεία και κυρίως για το έργο: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" και από την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Σημείωση 6.28 Ο Αναβαλλόμενος Φόρος (έξοδο), μεταβλήθηκε σημαντικά για τους κάτωθι λόγους: (α) η εταιρεία στη χρήση 2006 αναγνώρισε Αναβαλλόμενο Φόρο (έσοδο) από μεταφερόμενη φορολογική ζημία (β) στη χρήση 2007 αυξήθηκαν οι απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια και κατ' επέκταση η λογιστική βάση και (γ) στη χρήση 2007 προέκυψε Αναβαλλόμενος Φόρος (έξοδο) από την διαφορά αποσβέσεων μεταξύ αυτών με βάση τη Φορολογική Νομοθεσία και αυτών με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης