Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate3/4/2008
SubjectΠροαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Μεσογείων 357-359, Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1) Αλλαγή Έδρας - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 2) Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 357-359 στο Χαλάνδρι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: - Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης