ροι Xρσεως

 

Καλς λθατε στις ιστοσελδες της εταιρας μας. Κνοντας χρση του site μας, συμφωνετε με τους κτωθι ρους, τους οποους θα πρπει να διαβσετε προσεκτικ.

Οποιοδποτε υλικ (κεμενα – φωτογραφες) διατθεται για φρτωση (down-loading) απεικνιση απ αυτν τον δικτυακ τπο, αποτελε πνευματικ ιδιοκτησα της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε.

1. η χρση ττοιων εγγρφων απ αυτν τον δικτυακ τπο περιορζεται αποκλειστικ για πληροφοριακος και μη εμπορικος σκοπος εναι μνον προσωπικ και δεν θα αντιγραφον οτε θα τεθον σε λλο δκτυο υπολογιστν, οτε θα διανεμηθον με λλα μσα επικοινωνας

2. δεν επρχεται καμα απολτως επμβαση στα γγραφα. Οποιαδποτε λλη χρση απαγορεεται αυστηρ απ το νμο και ενδχεται να συνεπγεται αυστηρς αστικς και ποινικς κυρσεις. Οι παραβτες θα δικονται νομικ.

Η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. δεν δηλνει με κανναν τρπο τι οι πληροφορες που περιλαμβνονται στα γγραφα και στις ανακοινσεις που δημοσιεονται σ' αυτν τον δικτυακ τπο εναι κατλληλα για οποιονδποτε σκοπ. Κθε ττοιο γγραφο και σχετικ γραφικ απεικνιση παρχεται "ως χει" χωρς καμι απολτως εγγηση οποιουδποτε εδους.

Η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. δεν φρει ευθνη οτε υποχρωση αποζημωσης για οποιαδποτε ζημι και ηθικ βλβη που προκπτει απ αδυναμα παροχς υπηρεσιν υποστριξης.

Εστε ελεθεροι να κνετε χρση του www.jp-avax.gr σμφωνα με τον Νμο και τα χρηστ θη. Η ευθνη για τα περιεχμενα των συναλλαγν ανκει αποκλειστικ σε σας. Η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. δεν ασκε καννα εδος διρθωσης παρμβασης στα δεδομνα που μεταφρετε. Ζητμε να συμπληρνετε σωστ τα εξς πεδα (νομα, διεθυνση, μνυμα) στις on-line φρμες επικοινωνας. Επσης συμφωνετε να μην μεταδδετε μσω του site, περιεχμενο που να εναι ναντι του Νμου και των χρηστν ηθν.

Η χρση του site της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. υπκειται στους Ελληνικος και τους Διεθνες νμους και συμφωνετε να μην χρησιμοποιετε το site μας με σκοπ να παραβισετε αυτος τους νμους.

Επιπλον, συμφωνετε τι:

1. δεν θα παραβισετε βλψετε κανναν λλο χρστη των υπηρεσιν μας.

2. δεν θα επμβετε δεν θα διακψετε τα δκτυα τα οποα εναι συνδεδεμνα με το site της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. και θα συμμορφωθετε με λους τους καννες, νμους και διαδικασες αυτν των δικτων,

3. δεν θα παραποισετε τον κδικα της ιστοσελδας μας,

4. θα συμμορφωθετε με τον Ελληνικ Νμο σχετικ με την μετδοση τεχνικν δεδομνων τα οποα εξγονται απ την Ελλδα.

Επσης συμφωνετε τι λα τα μλη, οι συνεργτες, οι υπλληλοι, η διοκηση, οι μτοχοι και λλοι συνεργτες της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. δεν ευθνονται για οτιδποτε προκψει απ τρτα μλη τα οποα χρησιμοποιον το site της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. Κθε χρση αντθετη προς τα ανωτρω εκτς των τυχν και αστικν κυρσεων επιφρει και διακοπ των παρεχμενων υπηρεσιν χωρς καμα ειδοποηση.

 

Πνευματικ Δικαιματα

Στο site περιλαμβνονται υλικ και λλο περιεχμενο που ανκει στην ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. και προστατεεται απ το Νμο. λα τα περιεχμενα του site (συμπεριλαμβανομνων κειμνων, γραφικν, εικνων, φωτογραφιν και λογισμικο) εναι πνευματικς ιδιοκτησα της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. και προστατεονται απ την Ελληνικ και Διεθν Νομοθεσα. Απαγορεεται η οποιαδποτε αντιγραφ, αναπαραγωγ και αναμετδοση του υλικο, χωρς γγραφη δεια της εταιρας.

 

ρια Ευθνης

Χρησιμοποιντας το site, συμφωνετε απλυτα τι η χρση γνεται με δικ σας ευθνη. Η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. κνει κθε δυνατ προσπθεια να παρχει υπηρεσα υψηλς ποιτητας αλλ δεν μπορομε να εγγυηθομε τι δεν θα υπρξουν διακοπς λθη. Οποιαδποτε αναφορ και link σε λλο site, παρχεται για την διευκλυνσ σας και δεν ευθυνμαστε για τα περιεχμενα, τα προντα και τις υπηρεσες που παρχονται (διαφμιση πληση) στα site αυτ.

 

Ισχων Νμος

Το site χει δημιουργηθε και ελγχεται απ την ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε., στο Μαροσι και η Ελληνικ Νομοθεσα θα καθοδηγε την χρση του site και την ερμηνεα του. Αν επιλξετε να χετε πρσβαση στο site μας απ λλη χρα, χετε την ευθνη να ακολουθετε τους Νμους της χρας αυτς.

Οι παραπνω ροι αποτελον την πλρη συμφωνα με την ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. και η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. χει το δικαωμα να κνει αλλαγς στο περιεχμενο του site και στους ανωτρους ρους χωρς καμα προειδοποηση.

 

Δλωση Εχεμθειας

Η παροσα δλωση εχεμθειας αφορ στο site της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. (www.athena-sa.gr)

ταν στλνετε να ατημα online, η πληροφορα που μας παρχετε χρησιμοποιεται για να σας απαντσουμε ηλεκτρονικ στην ερτησ σας. Θεωρομε τις αιτσεις που συμπληρνετε και την ηλεκτρονικ αλληλογραφα που στλνετε απρρητη. Δεν μεταβιβζουμε το περιεχμενο αυτν παρ μνο στον μεσα ενδιαφερμενο αποδκτη και στον νμο, εφσον αυτ μας ζητηθε στην περπτωση που το περιεχμενο του μηνματος θεωρομε τι μας θγει.

Ττοια ενργεια εναι απαρατητη προκειμνου να:

1. προστατψουμε τα δικαιματ μας και την περιουσα μας

2. προστατευθομε ενντια στην κακ στην μη εξουσιοδοτημνη χρση του site της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. Α.Ε.

3. προστατεσουμε την προσωπικ μας ασφλεια την περιουσα των χρηστν και του κοινο μας.

Παρ' λα αυτ, εν μας δσετε ψευδ ηλεκτρονικ διεθυνση προσπαθσετε να πρετε τη θση κποιου λλου ταν στλνετε πληροφορες online, λες οι πληροφορες - καθς επσης και το IP address - θα αποτελον μρος οποιασδποτε ρευνας. Οι νθρωποι της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. μπορε να χρειαστε να επεξεργαστον το ηλεκτρονικ σας μνυμα σε συνεργασα με το τεχνικ τμμα.

Επσης, αν ζητσετε ναν απ τους υπεθυνους εξυπηρτησης πελατν της ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. να σας βοηθσει σε οποιαδποτε ηλεκτρονικ αλληλογραφα, αυτς, θα μπορε να χει πρσβαση σε λο το ερος πληροφοριν το οποο εναι σχετικ με το ατημ σας, συμπεριλαμβανομνων της ηλεκτρονικς σας διεθυνσης και των μηνυμτων σας.

Η ΑΘΗΝΑ  Α.Τ.Ε. χει συνδσεις με λλα sites. Δεν εμαστε υπεθυνοι για την πολιτικ ασφαλεας τους για τον τρπο με τον οποο διαχειρζονται τους ηλεκτρονικος τους επισκπτες.                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |